چگونه در بحران دچار محو شدن خاموش در کسب و کار نگردیم؟

چگونه در بحران دچار محو شدن خاموش در کسب و کار نگردیم؟
در زمان بحران مهم است که اضطراب مشتری را درک کنیم و برای آن موضع مناسبی انتخاب ک...

مدیر ایمیلی نباشید.

آیا همه روابط شما و کارمندانی که زیر دستتان کار می‌کنند به امضاهایی محدود است که پای برگه‌ها می‌زنید یا همه دستورها را از طریق یادداشت ...

مدیران خودشیفته (نارسیسم) و اثرات آنها 1

خودشيفتگي يک ويژگي فطري ـ شخصيتي و بنيادي انسان است که بسته به نوع زمينه‌هاي ژنتيک افراد، تربيت خانوادگي، شرايط رشد و شرايط اجتماعي و م...

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.