چگونه در بحران دچار محو شدن خاموش در کسب و کار نگردیم؟

چگونه در بحران دچار محو شدن خاموش در کسب و کار نگردیم؟
در زمان بحران مهم است که اضطراب مشتری را درک کنیم و برای آن موضع مناسبی انتخاب کنیم. وقتی در بحران هستیم، باید توجه کنیم که همانگونه که ما نگران جریان نقدینگی سازمان خود هستیم، مشتریان نیز دارای اضطراب و نگرانی نتایج آتی از دست دادن نقدینگی خود و تبدیل آن به محصول و خدمت شما هستند.

لذا اگر دچار فعالیت های منفعل در این شرایط گردیم روابط خود با مشتریان را خدشه دار خواهیم ساخت. به مشتریان خود این پیام را برسانیم که شرایط آنها را درک می کنیم و سعی می کنیم ارزشی بیش از انتظار به آنها ارائه دهیم. در این ارتباط پیام های انتقادی و منفی را با سعه صدر بپذیریم. تعهد مشتری ضامن بقا و ادامه حیات سازمان خواهد بود.

مژگان اعلابیگی؛ مشاور استراتژی و سرمایه های انسانی

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.