چهل و هشتمین میتاپس

میتاپس پانل فصل زمستان
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری چهل و هشتمین میتاپس

دکتر شهریار شفیعی

  • دانش آموخته PhD بازاریابی و برند از دانشگاه رن فرانسه
  • ریاست هیات علمی آکادمی برند ایران
  • از بنیانگذاران مدیریت برند و برندسازی بعنوان کارآمدترین مکتب مدیریت بازار در ایران
  • رئیس اتاق فکر برند و تبلیغات سازمان صنعت، معدن، تجارت
  • مدیریت گروه مشاوره برندسازی برندتِک
  • جزء 100 متفکر برتر دنیا در حوزه برند و بازاریابی در سال 2010
  • نماینده علمی ایران در چهارمین، پنجمین و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی سازمان همکاری های اسلامی

ریاست هیات علمی آکادمی برند ایران

از بنیانگذاران مدیریت برند و برندسازی بعنوان کارآمدترین مکتب مدیریت بازار در ایران

رئیس اتاق فکر برند و تبلیغات سازمان صنعت، معدن، تجارت

جزء 100 متفکر برتر دنیا در حوزه برند و بازاریابی در سال 2010

نماینده علمی ایران در چهارمین، پنجمین و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی سازمان همکاری های اسلامی

مدیریت گروه مشاوره برندسازی برندتِک