چهل و هشتمین میتاپس

میتاپس پانل فصل زمستان
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری چهل و هشتمین میتاپس

دکتر شهریار شفیعی

  • دانش آموخته PhD بازاریابی و برند از دانشگاه رن فرانسه
  • ریاست هیات علمی آکادمی برند ایران
  • از بنیانگذاران مدیریت برند و برندسازی بعنوان کارآمدترین مکتب مدیریت بازار در ایران
  • رئیس اتاق فکر برند و تبلیغات سازمان صنعت، معدن، تجارت
  • مدیریت گروه مشاوره برندسازی برندتِک
  • جزء 100 متفکر برتر دنیا در حوزه برند و بازاریابی در سال 2010
  • نماینده علمی ایران در چهارمین، پنجمین و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی سازمان همکاری های اسلامی

ریاست هیات علمی آکادمی برند ایران

از بنیانگذاران مدیریت برند و برندسازی بعنوان کارآمدترین مکتب مدیریت بازار در ایران

رئیس اتاق فکر برند و تبلیغات سازمان صنعت، معدن، تجارت

جزء 100 متفکر برتر دنیا در حوزه برند و بازاریابی در سال 2010

نماینده علمی ایران در چهارمین، پنجمین و ششمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی سازمان همکاری های اسلامی

مدیریت گروه مشاوره برندسازی برندتِکChoose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.