نوزدهمین میتاپس

هوش مالی و تجاری برای مدیران غیر مالی
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری نوزدهمین میتاپس

حسین آباقی

مدیر دپارتمان مالی مجتمع فنی تهران

مدیر دپارتمان مالی مجتمع فنی تهران

مشاور ارشد امور مالی و مالیاتی