سی و دومین میتاپس

چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات صنایع غذایی کشور
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری سی و دومین میتاپس

کلیه مدیران شرکت کننده

  • ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران
  • مدیران عضو مجمع عالی
  • مدیران برجسته صنعت غذای کشور

مدیران برتر صنعت غذای کشور