بیست و نهمین میتاپس

تجارب عادل صادق در مدیریت برون سپاری شرکت های مطرح جهان
میتاپس بعدی میتاپس قبلی

اسکرول کنید

گزارش تصویری بیست و نهمین میتاپس

Adel Sadek

– مدیر تأمین منابع و برونسپاری شرکت عظیم GN Resound یکی از بزرگترین کارخانجات تولید سمعک در جهان

– مدیر تأمین منابع Foss از کشورهای برزیل، چین، مکزیک، هند و آمریکا

– مدیر زنجیره تأمین و انتخاب تأمین کنندگان بین المللی شرکت NOKIA

مدیر تأمین منابع و برونسپاری شرکت عظیم GN R esound یکی از بزرگترین کارخانجات تولید سمعک در جهان

مدیر تأمین منابع Foss از کشورهای برزیل، چین، مکزیک، هند و آمریکا

مدیر زنجیره تأمین و انتخاب تأمین کنندگان بین المللی شرکت NOKIA

Choose the best cheap jerseys at amazing prices. Always gives you the best cheap jerseys You Will Love It!.